Esma-ül Hüsna

Yüce Allah’ın İsimleri

Yüce Allah’ın İsimleri

Allah: Her ismin vasfını ihtiva eden öz adı.

Er-Rahmân: Dünyada bütün mahlûkata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsân eden.
Er-Rahîm: Âhirette, müminlere acıyan.
El-Melik: Yaratıcı, kâinatın sahibi.
El-Kuddûs: Her noksanlıktan uzak.
Es-Selam: Her tehlikeden selâmete çıkaran.
El-Mümin: İmân nûrunu veren.
El-Müheymin: Her şeyi görüp gözeten.
El-Aziz: Mutlak gâlip, karşı gelinemez.
El-Cebbâr: Dilediğini yapan ve yaptıran.
El-Mütekebbir: Büyüklükte eşi yok.
El-Halık: yaratan, yoktan var eden.
El-Bari: her şeyi kusûrsuz yaratan.
El-Musavvir: Varlıklara sûret eden. Onları birbirinden ayıran özellikte yaratan.
El-Gaffar: Günâhları mağfiret eden.
El-Kahhâr: Her istediğini yapacak güçte.
El-Vehhâb: Karşılıksız ni’met veren.
Er-Razzâk: Her varlığın rızkını veren.
El-Fettâh: Her türlü sıkıntıları gideren.
El-Alim: Gizli açık, geçmiş, gelecek her şeyi, ezeli ve ebedi ilmi ile çok iyi bilen.
El-Kâbıd: Rızıkları daraltan, ruhları alan.
El-Basıt: Rızıkları genişleten, ruhları veren.
El-Hafıd: Kafir ve facirleri alçaltan.
Er-Rafi: Şeref verip yükselten.
El-Mu’ız: Dilediğini aziz eden.
El-Müzil: Dilediğini zillete düşüren.
Es-Semi: Mükemmel işiten.
El-Basir: Gizli açık, her şeyi iyi gören.
El-Hakem: Mutlak hakim, hakkı batıldan ayıran.
El-Adl: Mutlak adil, yerli yerinde yapan.
El-Latif: Lütfeden, her şeye vakıf.
El-Habir: Her şeyden haberdar.
El-Halim: Cezada acele etmeyen, hilm sahibi.
El-Azim: Büyüklükte benzeri yok.
El-Gafûr: Affı, mağfireti bol.
Eş-Şekûr: Az amele, çok sevap veren.
El-Alî: Yüceler yücesi.
El-Kebir: Büyüklükte benzeri yok.
El-Hafîz: her şeyi koruyucu olan.
El-Mukit: Her çeşit rızkı yaratan.
El-Hasib: Kulların hesabını en iyi gören.
El-Celil: Celal ve azamet sahibi.
El-Kerim: Keremi bol, karşılıksız veren.
Er-Rakîb: Her varlığı her an gözeten.
El-Mucib: Duaları kabul eden.
El-Vasi: Rahmet ve kudret sahibi, ilmi ile her şeyi ihata eden.
El-Hakim: Her şeyi hikmetle yaratan
El-Vedûd: İğliği seven, iğlik edene ihsan eden. Sevgiye layık olan.
El-Mecid: Zatı şerefli, ni’meti, ihsanı sonsuz.
El-Ba’is: Peygamber gönderen, meşherde ölüleri dirilten.
El-Şehid: Her an her yerde hazır ve nazır.
El-Hak: Varlığı değişmeden duran. Var olan, hakkı ortaya çıkaran.
El-Vekîl: Kulların işlerini bitiren.
El-Kavi: Kudreti en üstün ve hiç azalmaz.
El-Metîn: Kuvvet ve kudret benbaı.
El-Velî: Müminleri seven, yardım eden.
57. El-Hamîd: Hamd ve senâya lâyık.

58. El-Muhsî: Varlıkların sayısını bilen.

59. El-Mübdi’: Maddesiz, örneksiz yaratan.

60. El-Mu’îd: Yarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan.

61. El-Muhyî: Mahluklara can veren.

62. El-Mümît: Her canlıya ölümü tattıran.

63. El-Hayy: Ezeli ve ebedi bir hayat ile diri.

64. El-Kayyûm: Zatı ile kâim, Mahlûkları varlıkta durduran.

65. El-Vâcid: Hiçbir şey kendine gizli değil.

66. El-Mâcid: Keremi, ihsânı bol olan.

67. El-Vâhid: Zât, sıfat ve fiillerinde benzeri ve ortağı olmayan, tek olan.

68. Es-Samed: Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, herkesin muhtaç olduğu merci.

69. El-Kâdir: Kudret sahibi, dilediğini yapan.

70. El-Muktedir: Dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi kolayca yaratan, kudret sahibi.

71. El-Mukaddim: Şerefte birini öne alan.

72. El-Muahhir: Dilediklerini tehir eden.

73. El-Evvel: Ezelî, varlığının başlangıcı yok.

74. El-Âhir: Ebedî, varlığının sonu yok.

75. Ez-Zâhir: Yarattıkları ile varlığı açık.

76. El-Bâtın: Aklın tasavvurundan örtülü.

77. El-Valî: Bütün kâinatı idare eden.

78. El-Müteâlî: Son derece yüce.

79. El-Ber: İyilik ve ihsânı bol.

80. Et-Tevvâb: Tevbeleri kabûl eden.

81. El-Müntekım: Âsilere cezâ veren.

82. El-Afüvv: Affı çok, günahları yok eden.

83. Er-Raûf: Çok merhamet eden, şefkatli.

84. Mâlik-ül Mülk: Mülkünde hâkim.

85. Zül-Celâli vel İkrâm: Celâl, azamet, şeref, kemâl ve ikrâm sahibi.

86. El-Muksıt: Mazlûmların hakkını alıcı.

87. El-Câmi’: İki zıddı bir arada bulunduran.

88. El-Ganî: İhtiyâçsız. Her şey Ona muhtaç.

89. El-Mugnî: İhtiyaç gören, fazlıyla doyuran.

90. El-Mâni’: Dilemediklerine mani olan.

91. Ed-Dâr: Elem, zarar verenleri yaratan.

92. En-Nâfî’: Menfaat veren şeyleri yaratan.

93. En-Nûr: Zatı açık ve âlemleri nûrlandıran.

94. El-Hâdî: Hidâyet veren.

95. El-Bedî’: Misâlsiz, örneksiz yaratan.

96. El-Bâkî: Varlığı ebedî olan.

97. El-Vâris: her şeyin asıl sahibi olan.

98. Er-Reşîd: İrşâda muhtaç olmayan.

99. Es-Sabûr: Cezâ vermede, acele etmez.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu